ผู้เข้าชม : 813

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703
โรงเรียนแสงอรุณ ระเบียบการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุ 3 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 16 พ.ค. 2559) ผู้สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพร้อม และพัฒนาการสมวัย ผู้สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องไม่มีผลการเรียน 0,ร หรือ มส. จากโรงเรียนเดิม ผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ ผลการเรียน และค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนแสงอรุณในปัจจุบันหรือที่จะมีการกำหนดขึ้นในอนาคตการจำหน่ายใบสมัคร - การสมัครเรียนและมอบตัวนักเรียน จำหน่ายใบสมัคร และเปิดรับสมัครพร้อมมอบตัวนักเรียนที่ห้องธุรการ ตึกคณาจารย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเหตุ - สมัครชั้นอนุบาล 1 นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพมาในวันสมัคร - สมัครชั้น อ.2–ม.4 นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบโรงเรียนเดิมในวันสมัคร เอกสารประกอบการสมัครเรียนและมอบตัวนักเรียน รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าชื่อ-สกุลในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับสูติบัตร) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 โปรดแนบสำเนาผลการเรียนด้วย) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เฉพาะสมัครเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป สามารถยื่นได้อย่าช้าภายในพฤษภาคม 2562)การเรียนพิเศษปรับพื้นฐาน วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 การสอบวัดความพร้อมชั้น ป.1วิชาที่สอบภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป วันสอบ วันประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 16 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ชั้น ป.2-6วิชาที่สอบภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ วันสอบ วันประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2562 12 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 หมายเหตุ 1) เมื่อนักเรียนสอบครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว ให้นักเรียนเข้าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนร่วมกับนักเรียนปัจจุบันต่อไป 2) หากนักเรียนสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้นักเรียนเข้าเรียนพิเศษปรับพื้นฐานความรู้ต่อไปในภาคฤดูร้อน เพื่อสอบครั้งที่ 2 3) หากนักเรียนสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ให้นักเรียนเข้าเรียนซ้ำชั้นเรียนเดิมในภาคเรียนปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนแสงอรุณโทรศัพท์ 0-2465-0703 หรือ 0-2465-5336 ต่อ 12Facebook: facebook.com/[email protected]: @sangarun
โรงเรียนแสงอรุณคว้ารางวัล Energy Mind Award 2014 ระดับ 5 ดาว การไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงละครอักษรา King Power Complex คุณครูระรินทิพย์ สุทธินรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอรุณ เป็นผู้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้าพลังงาน ปี 2557 ระดับ 5 ดาว ในโครงการ Energy Mind Award 2014 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากคุณสมชาย โรจน์รุ่งศินกุล ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแสงอรุณที่ได้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้รางวัลสูงสูดในปีนี้ นอกจากนี้ คุณครูจากโรงเรียนแสงอรุณยังได้รับรางวัล Enery Master Award ถึง 2 ท่าน ได้แก่ มาสเตอร์ลือศักดิ์ มาตรพรหม และ คุณครูธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  43
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,259
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  3,259
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  107,419