ผู้เข้าชม : 3303

โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4

พิเศษ!!! โรงเรียนแสงอรุณรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ

ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 - 29 ธันวาคม 2558 เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
  • ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม
  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
  • ชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 56

สมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกคณาจารย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-17.00 น.
โทร. 0-2465-5336, 0-2890-0150 ต่อ 12 หรือ 0-2465-0703