ผู้เข้าชม : 979


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ญ.ฐิตารีย์ ฉายศิริโชติ
2. ด.ญ.โชติกา วชิรศักดิ์สุนทร
3. ด.ญ.ปริยฉัตร เมธีกุล
4. ด.ช.วิศวะ จันทร์พิพัฒน์ผล
5. ด.ช.สมโชค ชาติดี
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ด.ช.ปภาวิน ตรีฒาจารย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ตระหนักถึงโทษหรือปัญหาของการสูบบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบเองและผู้ที่ใกล้ชิด จึงได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้ โดยมีการจัด- ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ชั้น ป.1-4- ประกวดแต่งคำขวัญในชั้นป.5-6- ประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชั้น ม.1-3และชั้นม.4-6- จัดประกวดจัดทำบอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนมีการแจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  107
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1,845
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,398
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  90,777