ผู้เข้าชม : 1534
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแสงอรุณ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเรียนรู้สร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าชายเลน ณ โรงเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ตระหนักถึงโทษหรือปัญหาของการสูบบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบเองและผู้ที่ใกล้ชิด จึงได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้ โดยมีการจัด- ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ชั้น ป.1-4- ประกวดแต่งคำขวัญในชั้นป.5-6- ประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชั้น ม.1-3และชั้นม.4-6- จัดประกวดจัดทำบอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนมีการแจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  104
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1,842
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,395
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  90,774