เอกสารเผยแพร่

วันที่ 24 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร คลิ๊กที่นี่

เอกสาร ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ระดับปฐมวัย)
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแแสงอรุณ ปีการศึกษา 2556-2560 (ระดับปฐมวัย)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแแสงอรุณ ปีการศึกษา 2556-2560 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)