พันธกิจ

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เทียบเคียงมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
11. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์โรงเรียน และอัตลักษณ์นักเรียน
15. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
6. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
7. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.00 และแต่ละระดับชั้นไม่ต่ำกว่า 2.50
8. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
9. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป
10. นักเรียนร้อยละ 68 ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีขึ้นไป
11. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
12. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
13. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
14. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
15. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
16. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
17. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน
18. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรว